m g r   i n ż .   a r c h .   T o m a s z   Ł a d o g ó r s k i
5 4 - 3 3 0   W r o c ł a w ,   u l .   J a s i ń s k i e j   1 9
t e l . :   ( 7 1 ) 3 4 9 - 4 2 - 6 0
e - m a i l :   b i u r o @ t e n d e r a r t . e u
STR. GŁÓWNA     |     O FIRMIE     |     REALIZACJE     |     KONKURSY     |     PLANY I INNE     |     ANIMACJEP r z e z   23   l a t a   d z i a ł a l n o ś c i   w y k o n a l i ś m y   p o n a d   3 0 0   p r o j e k t ó w   .

Specjalizujemy się w budynkach biurowych, zabytkowych, przemysłowych, mieszkaniowych, sportowych, dydaktycznych. Wykonujemy inwentaryzacje, koncepcje, opracowania do warunków zabudowy, wielobranżowe projekty budowlane z koniecznymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze i nadzory autorskie, opracowujemy wnioski o dotacje, w szczególności na obiekty zabytkowe. Prowadzimy również sprzedaż projektów typowych Archipelagu z adaptacją i zagospodarowaniem terenu z przyłączami. Wykonujemy również wizualizacje i fotogramy artystyczne.


Jak do nas dojechać:Wyświetl większą mapę